Dividendni prinos: sigurna luka u nemirnim vremenima?

Dividendni prinos sigurna luka

U vremenima smo kada je potrebno diverzificirati svoja ulaganja više nego ikad. Ili prevedeno, ne imati sva jaja u istoj košari. Nemojte misliti da ste mali, pa se ovo vas i ne tiče! Zato je jedan od važnih izvora prihoda od ulaganja i dividendni prinos. Naime, na financijskim tržištima postoje kompanije koje prinos pružaju u obliku dividendi, odnosno udjela u isplati dobiti.

DIVIDENDNI PRINOS: KAKO SE RAČUNA?

Da biste procijenili koliko je isplativo ulaganje u obveznice ili dionice, razmotrite dividendni prinos ili prinos dividendi (eng. dividend yield).

On se izražava u postocima. Pritom je financijski omjer izražen u obliku dividenda/cijena, kako to navodi Investopedia. On pokazuje koliko poduzeće godišnje isplaćuje dividendi u odnosu na cijenu svoje dionice.

Drugi pokazatelj koji se često koristi jest omjer isplate (eng. payout ratio), koji pokazuje koliki dio dobiti poduzeća se isplaćuje u obliku dividendi umjesto da prijeđe u zadržanu dobit. Ako se sva dobit isplati, onda je omjer isplate 100 %. U financijskim izvještajima u pasivi bilance za iduću godinu neće biti vidljivo povećanje zadržane dobiti. Formula za izračun zadržane dobiti tekuće godine:

Zadržana dobit prethodne godine + Dobit prethodne godine – Isplata dividendi = Zadržana dobit tekuće godine

A ako vas zanima kako i kada valja isplatiti dobit, odnosno kad poduzeće treba nastojati zadržati kapital, pročitajte ovaj savjet bivšeg bankara.

ZAMKE VISOKOG DIVIDENDNOG PRINOSA

Vratimo li se na prikaz kompanija koje imaju tržišnu kapitalizaciju iznad 10 milijardi dolara te ujedno posluju profitabilno, možemo preko stock screenera na Finviz.com naći zanimljive kompanije za takvo ulaganje. Prevladavaju naftne kompanije, telekomi i kompanije iz financijske industrije. Sukladno životnom ciklusu poduzeća, poduzeća koja su u zreloj fazi životnog ciklusa najvjerojatnije će isplatiti dividende. Valja, doduše, biti oprezan, jer su moguće veće stope poreza za određene djelatnosti i prema poreznom području, pa je za detaljnu analizu najbolje obratiti se ovlaštenim investicijskim savjetnicima.

No, nemojte pasti u zamku i gledati samo one kompanije koje imaju visoki dividendni prinos. Pripazite: ako isplaćuju značajno više u odnosu na svoje konkurente iz industrije, pobliže analizirajte situaciju. Računajte i s time da pad cijene dovodi do višeg dividendnog prinosa. No, ako postoji dugoročni trend pada cijene, to može biti znak upozorenja. Ako pak želite izbjeći najčešće ulagačke pogreške, provjerite ovaj niz.

ZAŠTO MOŽEMO OČEKIVATI VIŠE ZAHTIJEVANE PRINOSE

Najpoznatiji burzovni indeks, S&P500, prinosom varira uglavnom oko 3 %. Čini se da je trenutnih oko 1,6 % ispod jedne standardne devijacije. Ovaj je prinos u padu zbog visokih valuacija (nazivnik ili cijena, odnosno “P”). Treba reći i da je moguće da će se ovo zaostajanje dividendnog prinosa u odnosu na referentni prinos desetogodišnje američke obveznice možda nastaviti.

Pred nama se nalazi razdoblje rastućeg deficita ključne države svijeta, koja će izgledno morati pojačano financirati i povećanu potrošnju vojnog dijela proračuna. To bi lako moglo dovesti do viših zahtijevanih prinosa, kao i smanjenje izloženosti Kine prema američkom dugu, koji poznajemo pod nazivom dedolarizacija.

Nema besplatnog ručka, znam. Ali podjela ovog članka je najbliže besplatnosti što imamo: